Política de privacitat

Política de privacitat i de protecció de dades  

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació del servei d’escola bressol municipal Mas Balmanya, gestionada per Suara Cooperativa.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

SUARA SERVEIS, SCCL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, SUARA SERVEIS, SCCL s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de SUARA SERVEIS, SCCL per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes generals referents a l’escola bressol municipal Mas Balmanya i per tal de rebre informació vinculada a l’esmentada llar d’infants, així com per a la realització d’estadístiques i poder remetre-li informació comercial en temes que puguin ser del seu interès.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a SUARA SERVEIS, SCCL amb adreça a C. Sancho de Ávila, 52-58, 1r de Barcelona (08026), en la que s’acrediti la identitat de l’usuari, o posant-se en contacte a través del correu electrònic lopd@suara.coop

SUARA SERVEIS, SCCL: Tots els drets reservats.