Preinscripció i matrícula curs 2024-25

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ:

6 de maig 2024- publicació oferta places

 • I0: 8 places
 • I1: 18 places
 • I2: 34 places

Del 8 al 21 de maig 2024- presentació sol·licituds

3 de juny 2024- publicació llistes provisionals amb el barem

Del 3 al 7 de juny 2024- presentació reclamacions

11 de juny 2024 a les 10h a l’escola- sorteig desempat

17 de juny 2024- publicació llistes alumnes admesos

DOCUMENTACIÓ:

 • Original DNI del pare/mare/tutor.
 • Original del llibre de família o certificació electrònica de la inscripció de naixement.

 

CALENDARI MATRÍCULA:

Del 17 al 25 de juny 2024- període matriculació.

DOCUMENTACIÓ:

 • Original carnet de vacunes.
 • Original targeta sanitària de l’infant.
 • Número de compte bancari.
 • 2 fotografies mida carnet.

 

Criteris prioritaris:

 1. a) Existència de germans escolaritzats al centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció

– Barem: 50 punts.

Documentació acreditativa: el centre en fa la comprovació.

 1. b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet.

– Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.

Documentació acreditativa: Les dades de residència s’obtenen electrònicament del padró municipal.

– Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins la zona educativa del centre: 20 punts.

Documentació acreditativa: el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d’acreditar amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

 1. c) Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

– Barem: 15 punts.

Documentació acreditativa: full acreditatiu de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 

Criteris complementaris

 1. a) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans de grau igual o superior al 33%

– Barem: 15 punts.

Documentació acreditativa: Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials.

 1. b) Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

– Barem: 10 punts

Documentació acreditativa: el centre en fa la comprovació

 1. c) Pel fet de formar part d’una família nombrosa.

– Barem: 10 punts.

Documentació acreditativa: Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials.

 1. d) Pel fet de formar part d’una família monoparental

– Barem: 10 punts.

Documentació acreditativa: Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials.

 1. e) Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple.

– Barem: 10 punts.

Documentació acreditativa: El llibre de família .

 1. f) Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar.

– Barem: 10 punts.

Documentació acreditativa: La resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials

 1. g) Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme.

-Barem: 10 punts.

Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.